Di truyền học cấp độ tế bào

Thùy Ngân

ở ngô có 2n=20 . tổng số nst kép đang nằm ở mp xích đạo và số nst đơn đang phân li về 2 cực của nhóm tb ngô đang nguyên phân là 640. trong dó số nst đơn nhiều hơn số nst kép là 160.

a) các tb trên đang nguyên phân ở kì nào? xđ số tb ở mỗi kì?

b) nếu các tb hoàn tất qt nguyên phân ( 1 đợt) thì tạo ra bn tế bào con?

Nhã Yến
29 tháng 8 2017 lúc 15:47

a)-Số NST kép:

640-160=480(NST)

-Số NST kép đang nằm ở mp xích đạo -> tb đang ở kì giữa của nguyên phân

+Số tb :480:20=24(tb)

-Số NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào -> tế bào đang ở kì sau của nguyên phân.

+Số tb:

640:(20.2)=16(tb)

b) Nếu tế bào hoàn tất quá trình nguyên phân1 đợt thì tạo ra 24 = 16 (tế bào con)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN