Pham Trong Bach

Khối bát diện là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Cao Minh Tâm
4 tháng 8 2018 lúc 10:10

Đáp án B

Khối bát diện là khối đa diện đều thuộc loại (3;4)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Khối đa diện đều nào thuộc loại {5; 3}?

A. Khối bát diện đều

BKhối 20 mặt đều

C. Khối 12 mặt đều

DKhối lập phương.

Pham Trong Bach

Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây?

A.  5 ; 3

B.  4 ; 3

C.  3 ; 3

D.  3 ; 4

Pham Trong Bach

Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào ?

A. {4;3}

B. {5;3}

C. {3;5}

D. {3;4}

Pham Trong Bach

Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?

A.  5 ; 3

B.  3 ; 4

C.  4 ; 3

D.  3 ; 5

Pham Trong Bach

Khối bát diện đều là khối đa diện loại nào?

Pham Trong Bach

Khối 20 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Pham Trong Bach

Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Pham Trong Bach

Khối lập phương là khối đa diện đều thuộc loại nào?

A. (4; 3)

B. (3; 4)

C. (5; 3)

D. (3; 5)

Pham Trong Bach

Trong các khối đa diện đều sau, khối đa diện đều nào là khối đa diện đều loại {4;3}?

A. Khối lập phương

BKhối hai mươi mặt đều

C. Khối tứ diện đều

DKhối bát diện đều.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN