Hoàng Đức Long

Một vật dao động điều hòa tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm 2%. Hỏi sau mỗi chu kì cơ năng giảm bao nhiêu

A. 1,00%.

B. 3,96%.

C. 2,00%.

D. 4,00%.

Vũ Thành Nam
19 tháng 4 2017 lúc 2:36

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một vật dao động điều hòa tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm 2%. Hỏi sau mỗi chu kì cơ năng giảm bao nhiêu ?

A. 2,00%

B. 4,00%

C. 3,96%

D. 1,00%

Hoàng Đức Long

Một vật dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm 3%. Hỏi sau n chu kì cơ năng còn lại bao nhiêu %? 

A .   0 , 97 n . 100 %

B .   0 , 97 2 n . 100 %

C .   0 , 97 n . 100 %

D .   0 , 97 2 + n . 100 %

Hoàng Đức Long

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Sau 10 chu kì cơ năng của con lắc còn lại

A. 0% giá trị ban đầu

B. 40% giá trị ban đầu

C. 85% giá trị ban đầu

D. 54% giá trị ban đầu

Hoàng Đức Long

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%. Sau 10 chu kì thì cơ năng của con lắc còn lại

A. 70% giá  trị ban đầu.

B. 45,6 % giá trị ban đầu.

C. 86% giá trị ban đầu.

D. 54% giá trị ban đầu.

Hoàng Đức Long

Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng

A. 6%.

B. 3%.

C. 94%.

D. 9%.

Hoàng Đức Long

Một con lắc dao động tắt dần chậm. Biết cứ sau một dao động toàn phần năng lượng mất đi 3,96%. Biên độ con lắc giảm sau mỗi chu kỳ là:

A. 0,98%.

B. 1%.

C. 3%

D. 2%.

Hoàng Đức Long

Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao động toàn phần là

A. 4%.

B. 2%.

C. 1,5%.

D. 1%.

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 3 %.

B. 94 %

C. 9 %.

D. 5,91 %.

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2% so với lượng còn lại. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Hỏi sau 5 chu kì năng lượng còn lại so với năng lượng ban đầu là bao nhiêu?

A. 74,4%. 

B. 18,47%. 

C. 25,6%.

D. 81,53%.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN