Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ

b) Nếu a, b là hai số tự nhiên lớn hơn  thì a.b là hợp số

c) Tổng của hai số nguyên tố là hợp số

Pham Trong Bach

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

a, Mọi số nguyên tố đều là số lẻ ;

b, Nếu a.b là hai số tự nhiên lớn hơn 1 thì a.b là hợp số;

c, Tổng của hai số nguyên tố là hợp số

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN