Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp 1)

sfhj giang

Chứng minh rằng các biểu thức sau là số chính phương

A=11...1-22...2 (2n số 1 ; n số 2)

B=11...1+44...4+1 (2n số 1 ; n số 4 )

Nguyễn Xuân Tiến 24
25 tháng 8 2017 lúc 21:00

Đặt \(a=11...1\) (n chữ số 1) thì \(9a=99...9\) (n chữ số 9)\(\Rightarrow10^n=9a+1\)

Ta có:\(A=\) \(11...1-22...2\) (2n chữ số 1;n chữ số 2)

\(\Rightarrow A=11...111...1-22...2\) (2n chữ số 1;n chữ số 2)

\(\Rightarrow A=10^na+a-2a=10^n-a=a\left(10^n-1\right)\)\(=9a^2=\left(3a\right)^2=\left(33...3\right)^2\) (n chữ số 3)

b, tương tự câu a, đặt \(a=11...1\) (n chữ số 1) thì \(10^n=9a+1\)

\(B=11...1+44...4+1\) (2n chữ số 1; n chữ số 4)

\(\Rightarrow B=10^na+a+4a+1=10^n+5a+1\)\(=a\left(9a+6\right)+1=9a^2+6a+1=\left(3a+1\right)^2\)\(=\left(33...34\right)^2\) (n - 1 chữ số 3)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN