CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Gấu Con

Hoà tan một oxit kim loại hoá trị II bằng dd H2SO4 14% vừa đủ thì thu được một dd muối có nồng độ 16,2% . Xác định công thức của oxit trên

Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 21 tháng 9 2017 lúc 15:23

XO+H2SO4\(\rightarrow\)XSO4+H2O

- Gọi a là số mol XO\(\rightarrow\)số mol H2SO4 là a mol\(\rightarrow\)số mol XSO4 a mol

\(m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{98a.100}{14}g\)

\(C\%_{XSO_4}=\dfrac{\left(X+96\right)a.100}{\left(X+16\right)a+\dfrac{98a.100}{14}}=16,2\)

\(\dfrac{\left(X+96\right).1400}{14X+10024}=16,2\)

1400X+134400=226,8X+162388,8

1173,2X=27988,8

X\(\approx\)24(Mg) suy ra oxit MgO

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN