Hoàng Đức Long

Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng bằng 40 cm. Khoảng cách MN bằng 90 cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2 cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6 cm/s. Sóng có tần số bằng

A. 18 Hz

B. 12 Hz

C. 15 Hz

D. 10 Hz

Vũ Thành Nam
31 tháng 3 2017 lúc 8:40

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng bằng 40 cm. Khoảng cách MN bằng 90 cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2 cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6 cm/s. Sóng có tần số bằng

A. 18 Hz

B. 12 Hz

C. 15 Hz

D. 10 Hz

Hoàng Đức Long

Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N nằm cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng bằng 40 cm. Khoảng cách MN bằng 90 cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6 cm/s. Sóng có tần số bằng:

A.12 Hz.

B. 18 Hz.

C. 10 Hz.

D. 15 Hz.

Hoàng Đức Long

Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng bằng 40cm. Khoảng cách MN bằng 90cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6cm/s. Sóng có tần số bằng

A.  12Hz

B. 18Hz

C. 10Hz

D. 15Hz

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ có tần số 40 Hz, truyền trong môi trường với tốc độ 4,8 m/s. Hai điểm M, N trên cùng một hướng truyền sóng cách nhau 5 cm (M nằm gần nguồn hơn N). Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại thời điểm t, li độ của phần tử tại M là 9 cm. Tại thời điểm t ' = t + 7 480   s , li độ của phần tử tại N cũng bằng 9 cm. Biên độ sóng bằng: 

A. 9 cm

B.  6 3   c m

C.  6 2   c m

D.  9 3   c m

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang tăng thì phần tử vật chất tại N có

A. li độ  2 3  cm và đang giảm.

B. li độ 2 cm và đang giảm. 

C. li độ  2 3 cm và đang tăng.

D. li độ  - 2 3 cm và đang tăng.

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang giảm thì phần tử vật chất tại N có

A. li độ 2 3  cm và đang giảm.

B. li độ 2 cm và đang giảm.

C. li độ  2 3  cm và đang tăng.

D. li độ -  2 3 cm và đang tăng.

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang giảm thì phần tử vật chất tại N có

A. li độ 2 3  cm và đang giảm

B. li độ 2 cm và đang giảm

C. li độ 2 3  cm và đang tăng

D. li độ -2 3  cm và đang tăng

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ lan truyền từ M đến N với bước sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời điểm t phần tử vật chất tại M có li độ 2 cm và đang giảm thì phần tử vật chất tại N có:

A.  l i   đ ộ   2 √ 3   c m   v à   đ a n g   g i ả m

B.  l i   đ ộ   2   c m   v à   đ a n g   g i ả m .

C.  l i   đ ộ   2 √ 3   c m   v à   đ a n g   t ă n g .

D.  l i   đ ộ   - 2 √ 3   c m   v à   đ a n g   t ă n g .

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ có tần số 40 Hz, truyền trong môi trường với tốc độ 4,8 m/s. Hai điểm M, N trên cùng một hướng truyền sóng cách nhau 5 cm (M nằm gần nguồn hơn N). Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại thời điểm t, li độ của phần tử tại M là 9 cm. Tại thời điểm t’ = t + 7/480 s, li độ của phần tử tại N cũng bằng 9 cm. Biên độ sóng bằng:

A. 9 cm.     

B. 6 3 cm.

C. 6 2 cm.

D. 9 3  cm.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN