Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Cho pin: (-) (Pt) H2(P = 1atm) |H+ (C=0,01), H2O | O2 (P = 2 atm) (Pt)­ (+)

 

a, Viết các phản ứng điện cực và phản ứng xảy ra trong pin

b, Tính sức điện động E của pin và ∆G của phản ứng trên ở 25oC. Biết:

φoO2,H+/H2O = 2,3 v; φoH+/H2 = 0,0 v

  •  2,304 v; - 889,43 kJ 
  • 2,304 v; - 334,27 kJ 
  • 1,037 v; - 889,43 kJ 
  • 5,134 v; - 224,86 kJ
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.