Câu hỏi của Ngưu Ngố - Hóa học lớp 11

các bạn ơi giúp mình với  đc ko

Hoà tan hoàn toàn 10,65g hỗn hợp A một oxit kim loại kiềm và 1 oxit kim lạo kiềm thổ bằng hcl dư đc đ B.Cô cạn và điện phân nóng chảy hỗn hợp muối thu đc ở anot 3.696 g l khí C ở 27.3C,1atm và hỗn hợp kim loại D ở catot tính khối lượng D

 
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.