Bài 6: Hệ thức Vi-et và ứng dụng

Phương Đỗ

câu 1:cho phương trình : x2 -2mx+m2-m-3=0

a, tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu

b, tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt dương

câu 2: cho pt: x2+(2m-1)x-m=0

a, chứng tỏ rằng pt luôn có 2 nghiệm với mọi m

b, Tìm m để pt có 2 nghiệm x1,x2 TM x1-x2=1

ngonhuminh
5 tháng 8 2017 lúc 13:34

a)

m^2 -m -3 <0 => \(\dfrac{1-\sqrt{13}}{2}< m< \dfrac{1+\sqrt{13}}{2}\)

Bình luận (0)
Kurumi Tokisaki
25 tháng 12 2017 lúc 20:09

tẩy xóa hơi nhiều, sorry ^^!Hệ thức Vi-et và ứng dụng

Hệ thức Vi-et và ứng dụng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN