Bài 10 : Thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Trương Nguyễn

Diện tích, năng suất và sản lượng lúa cả năm của nước ta thời kì 1990-2011

Năm Diện Tích(nghìn ha) Năng Suất(tạ/ha) Sản Lượng(nghìn tấn)
1990 6042,8 31,8 19225,1
1995 6765,6 36,9 24963,7
2000 7666,3 42,4 32529,5
2005 7329.2 48,9 35832,9
2008 7422,2 52,3 38729,8
2010 7489,4 53,4 40005,6
2011 76554,4 55,4 42398,5

a/ vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, năng suất và sản lượng lúa cả năm ở nước ta thời kì 1990-2011

b/Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự tăng trưởng đó.

Ngọc Lam
Ngọc Lam 1 tháng 8 2017 lúc 11:12

a)

dựa theo đây r làm banh

Hỏi đáp Địa lý

b. - Nhận xét: Từ 1990 - 2005, cả diện tích, năng suất và sản lượng lúa đều tăng nhưng tốc độ tăng khác nhau. Tăng nhanh nhất là sản lượng (1,86 lần) đến năng suất (1,54 lần) và diện tích (1,21 lần).

- Giải thích: - Diện tích gieo trồng lúa tăng chậm hơn năng suất & sản lượng là do khả năng mở rộng diện tích & tăng vụ hạn chế hơn so với khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. - Năng suất lúa tăng tương đối nhanh là do áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp…, trong đó nổi bật là việc sử dụng các giống mới, cho năng suất cao. - Sản lượng lúa tăng nhanh là do kết quả của việc mở rộng diện tích và tăng năng suất.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN