Nguyễn Thanh Hằng

Giai đoạn khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) của cách mạng nước ta còn được gọi là

A. cao trào đánh đuổi phát xít Nhật.

B. phong trào chống Nhật cứu nước.

C. cao trào kháng Pháp và Nhật.

D. cao trào kháng Nhật cứu nước.

Phạm Thị Diệu Hằng
22 tháng 5 2019 lúc 2:24

Đáp án D

Theo SGK Lịch sử 12 trang 112 – 113, giai đoạn từ tháng 3 đến giữa tháng 8 – 1945 là giai đoạn khởi nghĩa từng phần. Trong giai đoạn này nhân sự kiện Nhật đảo chính Pháp Đảng đã phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ để làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra sôi nổi. Như vậy, giai đoạn khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) của cách mạng nước ta còn được gọi là cao trào kháng Nhật cứu nước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945 năm và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đều

A. Bùng nổ ở đô thị rồi tỏa về nông thôn.

B. Diễn ra dưới hình thức chiến tranh du kích cục bộ.

C. Diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa từng phần

D. Diễn ra ở cả nông thôn và thành thị

Nguyễn Thanh Hằng

Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945 năm và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đều

A. Bùng nổ ở đô thị rồi tỏa về nông thôn. 

B. Diễn ra dưới hình thức chiến tranh du kích cục bộ.

C. Diễn ra dưới hình thức khởi nghĩa từng phần.

D. Diễn ra ở cả nông thôn và thành thị.

Nguyễn Thanh Hằng

Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) và cao trào kháng Nhật cứu nước 1945 ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?

A. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng

B. Tạo nên cuộc khủng hoảng ở Đông Dương

C. Tiến hành khởi nghĩa từng phần

D. Chuyển cách mạng sang thế giữ gìn lực lượng

Nguyễn Thanh Hằng

Phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) và cao trào kháng Nhật cứu nước 1945 ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?

A. Đánh dấu bước ngoặt của cách mạng.

B. Tạo nên cuộc khủng hoảng ở Đông Dương.

C. Tiến hành khởi nghĩa từng phần. 

D. Chuyển cách mạng sang thế giữ gìn lực lượng.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam (từ đầu tháng 3 – 1945), khẩu hiệu đấu tranh nào mang cả ý nghĩa kinh tế và chính trị?

A. Phá kho thóc của giặc Nhật chia cho dân nghèo

B. Tự do dân chủ và ruộng đất dân cày

C. Thả tù chính trị và chia ruộng đất dân cày

D. Đả đảo chính sách bóc lột của phát xít Nhật

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam (từ đầu tháng 3 – 1945), khẩu hiệu đấu tranh nào mang cả ý nghĩa kinh tế và chính trị?

A. Phá kho thóc của giặc Nhật chia cho dân nghèo

B. Tự do dân chủ và ruộng đất dân cày

C. Thả tù chính trị và chia ruộng đất dân cày

D. Đả đảo chính sách bóc lột của phát xít Nhật

Nguyễn Thanh Hằng

Văn kiện nào của Đảng cộng sản Đông Dương đã phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước” của nhân dân Việt Nam (1945)?

A. Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

B. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945)

C. “Quân lệnh số 1” của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (8-1945)

D. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng (8-1945)

Nguyễn Thanh Hằng

Văn kiện nào của Đảng cộng sản Đông Dương đã phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước” của nhân dân Việt Nam (1945)?

A. Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)

B. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945)

C. “Quân lệnh số 1” của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (8-1945)

D. Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng (8-1945)

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945, khẩu hiệu nào đáp ứng nguyện vọng cấp bách của nông dân?

A. Giảm tô, xóa nợ

B. Cơm áo và hòa bình

C. Chia lại ruộng đất công

D. Phá kho thóc giải quyết nạn đói

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945, khẩu hiệu nào đáp ứng nguyện vọng cấp bách của nông dân?

A. Giảm tô, xóa nợ

B. Cơm áo và hòa bình

C. Chia lại ruộng đất công

D. Phá kho thóc giải quyết nạn đói

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN