Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Nhan Nhược Nhi

Phân tích đa thức thành nhân tử

1/ x2 - 3xy - 2y2

2/ 2x2 + 5xy + y2

3/ 6a2 - ab - 2b2 + a + 4b - 2

4/ 2x2 + 5x - 12y2 + 12y - 3 - 10xy

5/ 2x2 - 7xy + x + 3y2 - 3y

6/ 4x2 - 4xy - 3y2 - 2x + 3y

7/ 3x2 - 5xy + 2y2 + 4x - 4y


Các câu hỏi tương tự
Loading...