Hoàng Đức Long

Hai dòng điện  I 1   và  I 2   chạy trong hai dây dẫn thẳng, nằm trong mặt phẳng hình vẽ và trực giao nhau. Hướng của lực từ do dòng điện  I 1  tác dụng lên dòng điện  I 2

A. Vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ ngoài vào trong

B. Vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ trong ra ngoài

C. Cùng hướng với  I 1

D. Ngược hướng với  I 1

Vũ Thành Nam
6 tháng 10 2018 lúc 6:13

Chọn D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Hai dòng điện I 1  và I 2  chạy trong hai dây dẫn thẳng, nằm trong mặt phẳng hình vẽ và trực giao nhau. Hướng của lực từ do dòng điện  I 1  tác dụng lên dòng điện  I 2

A. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ ngoài vào trong

B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ trong ra ngoài

C. cùng hướng với  I 1

D. ngược hướng với  I 1

Hoàng Đức Long

Hai dòng điện I 1   v à   I 2 chạy trong hai dây dẫn thẳng, nằm trong mặt phẳng hình vẽ và trực giao nhau. Hướng của lực từ do dòng điện I 1 tác dụng lên dòng điện I 2

A. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ ngoài vào trong.

B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ trong ra ngoài.

C. cùng hướng với  I 1

D. ngược hướng với  I 1

Hoàng Đức Long

Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB=15cm; BC=25cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là

A.  F A B = F C D = 0 N

B.  F A B = 15.10 − 3 , F C D = 25.10 − 3 N

C.  F A B = F C D = 15.10 − 3 N

D.  F A B = 25.10 − 3 , F C D = 15.10 − 3 N  

Hoàng Đức Long

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=5cm; BC=10cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là

A.  F A B = F C D = 0 N

B.  F A B = 5.10 − 3 , F C D = 10.10 − 3 N

C.  F A B = F C D = 5.10 − 3 N

D.  F A B = 10.10 − 3 , F C D = 5.10 − 3 N  

Hoàng Đức Long

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=5cm; BC=10cm có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB của khung dây là:

A.  F A B = 0 N

B.  F A B = 5.10 − 3 N

C.  F A B = 0 , 01 N

D.  F A B = 0 , 015 N  

Hoàng Đức Long

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn, dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều dòng điện đi ra, chiều dòng điện đi vào mặt phẳng hình vẽ.

A.

B.

C.

D. 

Hoàng Đức Long

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn, dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều ⊙ dòng điện đi ra, chiều ⊕  dòng điện đi vào mặt phẳng hình vẽ.

Hoàng Đức Long

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB = 15 cm; BC = 25 cm, có dòng điện I = 5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ.

Biết B = 0,02T. Xác định các véc tơ lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh của khung dây.

Hoàng Đức Long

Trong các hình vẽ bên, MN là đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt trong từ trường đều và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đoạn dây MN và véc tơ lực từ tác dụng lên đoạn dây F đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Hình vẽ đúng là

A. 

B. 

C. 

D. 

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)