Protein

Thùy Ngân

bài 6: một gen có chiều dài 0,255 Mm sao mã 5 lần . các ptu mARN đều cho 6 riboxom trượt qua, mỗi ptu Pr hình thành gồm 1 chuỗi polipeptit

a, tính số aa đc mã hóa bởi gen đó và số aa của ptu Pr ?

b, tính số ptu Pr đc sinh ra . có bn aa tự do cần dùng cho quá trình giải mã và có bn aa tự do tham gia vào cấu trúc Pr?

bài 7: quá trình tổng hợp của 1 gen làm giải phóng vào mt tế bào 8940 phân tử nước. có 8910 liên kết peptit đc tạo lập trong các phân tử Pr có 1 chuỗi polipeptit

a, tính số phân tử Pr đc hình thành và số aa trong mỗi ptu Pr

b, tính chiều dài của gen theo Mm?

HELP MEEEEEhuhu

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 28 tháng 7 2017 lúc 15:25

Lớp 12 rồi còn làm những bài này nữa hả. Giảm tải từ đời nào rồi . Đề đã chính xác đâu. Còn chưa đủ dữ kiện.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
ha nguyen

1.Hai phân tử prôtêin A và B, mỗi phân tử được cấu tạo bởi một chuỗi polipeptit và có tổng chiều dài bậc 1 là 2790A0. Phân tử prôtêin B có khối lượng phân tử ít hơn phân tử prôtêin A là 7700 đvC.

a.Tìm chiều dài của gen A và gen B quy định sự tổng hợp prôtêin nói trên? b.Tổng số Nu loại A của gen A với tổng số Nu loại G của gen B là 2050, còn hiệu giữa chúng là 50. Tìm số lượng từng loại Nu của mỗi gen? c.Mạch gốc của gen A tổng hợp nên phân tử prôtêin A có A = 450, X = 250. Còn phân tử mARN được tổng hợp từ gen B có Am = 120, Gm = 600. Tìm số riboNu mỗi loại của mỗi phân tử ARN được tổng hợp từ gen A và gen B? 2.Hai phân tử prôtêin đang thực hiện chức năng được tổng hợp từ 2 phân tử mARN có cấu trúc khác nhau. Khối lượng phân tử của 2 phân tử prôtêin đó là 102300 đvC. Số lượng axitamin của phân tử prôtêin 1 nhiều hơn số axitamin của phân tử prôtêin 2 là 70 axitamin. a.Tìm số axitamin trong mỗi phân tử prôtêin? b.Tính chiều dài bậc 1 của mỗi phân tử prôtêin? c.Trong quá trình tổng hợp các phân tử prôtêin nói trên đã giải phóng bao nhiêu phân tử nước để tạo nên các liên kết peptit? d.Tìm chiều dài của gen đã tổng hợp nên các phân tử prôtêin 1 và prôtêin 2 ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN