kaitovskudo
27 tháng 1 2016 lúc 21:51

a)=>(2n+10)-10 chia hết cho n+5

=>2(n+5)-10 chia hết cho n+5

Mà 2(n+5) chia hết cho n+5

=>10 chia hết cho n+5

=>n+5 thuộc Ư(10)={1;2;5;10;-1;-2;-5;-10}

=>n thuộc {-4;-3;0;5;-6;-7;-10;-15}

b)=>x(x+2) chia hết cho x+2

Mà x(x+2) chia hết cho x+2

=>Mọi số nguyên x đều thỏa mãn

Bình luận (0)
dsgqgwe
27 tháng 1 2016 lúc 21:49

câu b là với mọi n thuộc Z

Bình luận (0)
Nguyên Trinh Quang
27 tháng 1 2016 lúc 21:50

http://sketchtoy.com/66531241

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Thành
27 tháng 1 2016 lúc 21:52

Ta có 2n chia hết cho n+5

=>4n chia hết cho 2n+10

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Thành
27 tháng 1 2016 lúc 21:56

Ta có 2n chia hết cho n+5

 (2n+10)-10 Chia hết cho n+5

2x(n+5)-10 chia hết cho n+5

Mà 2x(n+5) chia hết cho n+5 nên 10 chia hết cho n+5

=>n+5 thuộc ước của 10 ={-1;-2;-5;-10;1;2;5;10}

=> n thuộc {-6;-8;-10;-15;-4;;-3;0;5}

Vậy n thuộc {-6;-8;-10;-15;-4;;-3;0;5}

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Thành
27 tháng 1 2016 lúc 21:58

Ta có : x2+2x=x.x+2x=x.(2+x)

Vì x.(2+x)  chia hết cho n+2 nên x2+2x chia hết cho n+2

Vây mọi x thuộc N đều thỏa mãn điền kiện đề bài .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm x thuộc Z sao cho: a)  3x + 5 chia hết cho x; b)  4x + 11 chia hết cho 2x + 3; c)  x 2 + 2x -11 chia hết cho x + 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN