Bài 27. Cơ năng

Mỹ Duyên

Một vật được trượt từ đỉnh của mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng 30độ, độ cao 10m. Đến chân mặt phẳng nghiêng nó tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang và đi được một đoạn đường s thì dừng lại. Hệ số ma sát trên cả 2 đường đi đều bằng 0,1. Tính s?

 

Violet
Violet Giáo viên 29 tháng 4 2016 lúc 9:22

M N P H 10m 30 P S

Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng

\(MN=\dfrac{10}{\sin 30^0}=20m\)

Lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng: \(F_{ms1}=\mu mg\cos 30^0=0,1.mg.\dfrac{\sqrt 3}{2}\)

Lực ma sát trên mặt phẳng ngang: \(F_{ms2}=\mu.mg=0,1.mg\)

Cơ năng ban đầu: \(W=m.g.h=10.mg\)

Công của lực ma sát trong cả quá trình: \(A_{ms}=F_{ms1}.MN+F_{ms2}.NP=0,1.mg.\dfrac{\sqrt 3}{2}.20+0,1mg.S\)

Vật dừng lại khi cơ năng bằng 0. 

Áp dụng độ giảm cơ năng bằng công của lực ma sát ta có:

\(W-0=A_{ms}\)

\(\Rightarrow 10.mg =0,1.mg.\dfrac{\sqrt 3}{2}.20+0,1mg.S\)

\(\Rightarrow 10 =\sqrt 3+0,1.S\Rightarrow S=82,68(m)\)

Bình luận (0)
Nam Tước Bóng Đêm
Nam Tước Bóng Đêm 29 tháng 4 2016 lúc 11:29

Tìm vBvBVật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng :          PP→ + NN→ + fmsf→ms = mama→      (11ch(11) / Oy : Pcosα+N=0−Pcos⁡α+N=0           fms=μPcosα⇒fms=μPcos⁡αch(11) /Ox : Psinαfms=maPsin⁡α−fms=ma          aa  = PsinαμPcosαmPsin⁡α−μPcos⁡αm          =(sinαμcosα)g=3,43(m/s2).=(sin⁡α−μcos⁡α)g=3,43(m/s2).vBvB = 2al2al 8,3≈8,3 (m).b) Tìm tt.Vật chuyển động trên mặt ngang :          PP→ + N1N→1 + fmsf′→ms = mama→ Theo trục nằm ngang :          fms=μN1=μmgfms′=μN1=μmg          a1a1 = fmsm=μg−fms′m=−μg          a1=1,7(m/s2)a1=1,7(m/s2).          v=a1t+vB=0v=a1t+vB=0 t⇒t = vBa1=4,9(s)−vBa1=4,9(s).  

 

Bình luận (0)
Huỳnh Triệu Nhân
Huỳnh Triệu Nhân 2 tháng 5 2016 lúc 22:34

Cần nhờ giáo sư giải giúp nhé! Chứ mình bí câu này rồi.

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...