Protein

Thùy Ngân

một đoạn ADN có chiều dài 4630.8 Ao. đoạn này gồm 2 gen cấu trúc . ptu pr được tổng hợ từ gen 1 có số aa nhiều hơn số aa được tổng hợp từ gen 2 là 50aa

a) tính số aa của mỗi ptu pr

b) tìm chiều dài của mỗi gen

c) nếu gen ns trên sao mã 3 lần, mỗi ARN sinh ra tạo 5 ptu pr thì chứa tổng số bao nhiêu liên kết peptit?

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 24 tháng 7 2017 lúc 11:28

Bài giải Gọi N1,N2 lần lượt là số nu của từng gen a)L(ADN)=N/2.3,4 =>N = 2724 (Nu) => N1 + N2 = 2724 (1) aa1 - aa2 = 50 =>N1/6 - 2 - N2/6 + 2 = 50 => N1 - N2 = 300 (2) (1),(2) => N1 = 1512 (Nu), N2 = 1212 (Nu) aa1 = N1/6 - 2 = 250 aa2 = N2/6 - 2 = 200 b) L1 = N1/2 .3,4 = 2570,4 (A) L2 = N2/2.3,4 = 2060,4 (A) c) lk peptit = (N/6 - 2 -1).2^3.5 = 18040 (lk)

Bình luận (3)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 24 tháng 7 2017 lúc 15:42

Dạng bài tập này chưa đáp ứng được yêu cầu chính xác về mặt lý thuyết trong mối liên hệ giữa gen ,mARN và protein nên đã bị giảm tải rồi nhé.

Bình luận (0)
Ngô Đức Thắng
Ngô Đức Thắng 4 tháng 8 2017 lúc 23:35

bài nào đấy]

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ha nguyen

1.Hai phân tử prôtêin A và B, mỗi phân tử được cấu tạo bởi một chuỗi polipeptit và có tổng chiều dài bậc 1 là 2790A0. Phân tử prôtêin B có khối lượng phân tử ít hơn phân tử prôtêin A là 7700 đvC.

a.Tìm chiều dài của gen A và gen B quy định sự tổng hợp prôtêin nói trên? b.Tổng số Nu loại A của gen A với tổng số Nu loại G của gen B là 2050, còn hiệu giữa chúng là 50. Tìm số lượng từng loại Nu của mỗi gen? c.Mạch gốc của gen A tổng hợp nên phân tử prôtêin A có A = 450, X = 250. Còn phân tử mARN được tổng hợp từ gen B có Am = 120, Gm = 600. Tìm số riboNu mỗi loại của mỗi phân tử ARN được tổng hợp từ gen A và gen B? 2.Hai phân tử prôtêin đang thực hiện chức năng được tổng hợp từ 2 phân tử mARN có cấu trúc khác nhau. Khối lượng phân tử của 2 phân tử prôtêin đó là 102300 đvC. Số lượng axitamin của phân tử prôtêin 1 nhiều hơn số axitamin của phân tử prôtêin 2 là 70 axitamin. a.Tìm số axitamin trong mỗi phân tử prôtêin? b.Tính chiều dài bậc 1 của mỗi phân tử prôtêin? c.Trong quá trình tổng hợp các phân tử prôtêin nói trên đã giải phóng bao nhiêu phân tử nước để tạo nên các liên kết peptit? d.Tìm chiều dài của gen đã tổng hợp nên các phân tử prôtêin 1 và prôtêin 2 ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN