Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Ngọc Thư

cho hàm số y=f(x)=\(\dfrac{1}{2}\)x+5

tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2); f(-10)

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 24 tháng 7 2017 lúc 9:23

Giải:

\(y=f\left(x\right)=\dfrac{1}{2}x+5\)

\(\Leftrightarrow f\left(0\right)=\dfrac{1}{2}.0+5=0+5=5\)

\(\Leftrightarrow f\left(1\right)=\dfrac{1}{2}.1+5=\dfrac{1}{2}+5=\dfrac{11}{2}\)

\(\Leftrightarrow f\left(2\right)=\dfrac{1}{2}.2+5=1+5=6\)

\(\Leftrightarrow f\left(3\right)=\dfrac{1}{2}.3+5=\dfrac{3}{2}+5=\dfrac{13}{2}\)

\(\Leftrightarrow f\left(-2\right)=\dfrac{1}{2}.\left(-2\right)+5=-1+5=4\)

\(\Leftrightarrow f\left(-10\right)=\dfrac{1}{2}.\left(-10\right)+5=-5+5=0\)

Vậy ...

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Đoàn Như Quỳnhh
Đoàn Như Quỳnhh 25 tháng 7 2018 lúc 22:00

\(y=f\left(x\right)=\dfrac{1}{2}x+5\)

Ta có : \(f\left(0\right)=\dfrac{1}{2}.0+5=5\)

\(f\left(1\right)=\dfrac{1}{2}.1+5=\dfrac{11}{2}=5,5\)

\(f\left(2\right)=\dfrac{1}{2}.2+5=6\)

\(f\left(3\right)=\dfrac{1}{2}.3+5=\dfrac{13}{2}=6,5\)

\(f\left(-2\right)=\dfrac{1}{2}.\left(-2\right)+5=4\)

\(f\left(-10\right)=\dfrac{1}{2}.\left(-10\right)+5=0\)

#HỌC TỐT ~~~

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN