Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Mai Ngọc Trâm

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 22 tháng 7 2017 lúc 20:48

*Ý nghĩa lịch sử của phong trào tây sơn: -trong 17 năm liên tục đấu tranh,phong trào tây sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát nguyễn,trịnh,lê -giúp xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước -đặt nền tảng thống nhất quốc gia -đánh tan các cuộc xâm lược của xiêm,thanh -bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của tổ quốc *Nguyên nhân thắng lợi của phong trào tây sơn: -nhân dân ta có ý chí đấu tranh và chống áp bức bóc lột,tinh thần yêu nước -sự lãnh đạo tài tình,sáng suốt của quang trung và bộ chỉ huy nghĩa quân->góp phần quan trọng vào thắng lợi -đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn,thần tốc,nhanh chóng

Bình luận (0)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 23 tháng 7 2017 lúc 12:26

+ ý nghĩa: - Trong 17 năm phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê . - Xoá bỏ danh giới đất nước, đánh tan được quân xâm lược Xiêm, Thanh. . + Nguyên nhân: - Tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta. . - Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung. . - Bộ chỉ huy nghĩa quân…

Bình luận (0)
Thịnh Xuân Vũ
Thịnh Xuân Vũ 25 tháng 7 2017 lúc 17:59

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. Nguyên nhân: - Nhân dân ủng hộ. - Sự lãnhđạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Ý nghĩa: - Lật đổ các tập quyền phong kiến (Nguyễn– Trịnh– Lê) - Xóa bỏ sự chia cắt Đất nước. Đặt cơ sở cho việc thống nhất Đất nước. - Đánh đuổi quân ngoại xâm (Xiêm– Thanh)

Bình luận (4)
Dương Linh Chi
Dương Linh Chi 22 tháng 7 2017 lúc 20:29

Nguyên nhân thắng lợi - Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân - Được sự ủng hộ của nhân dân; - Tài chỉ huy của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân, với chiến thuật tài tình , nắm vững thời cơ phản công quyết liệt , hành quân thần tốc , tiến quân mãnh liệt , chiến đấu cơ động. * Công lao của Tây Sơn là lật đổ chính quyền phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn; thống nhất đất nước , đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh. * Ý nghĩa của phong trào Tây Sơn: Thống nhất đất nước .Giữ vững độc lập tổ quốc. Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. Đồng thời, phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN