Câu hỏi của Nguyễn Thị Yến Nhi - Vật lý lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.
  2. Khi đang sôi, nếu tiếp tục đun, nhiệt độ chất lỏng không thay đổi.
  3. Khi đang sôi chỉ xảy ra sự bay hơi trên mặt thoáng của chất lỏng.
  4. Khi đang sôi chỉ xảy ra sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng.
4 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.