Hoàng Đức Long

Hai thấu kính  L 1 và  L 2  đặt cùng trục chính. Tiêu cự hai thấu kính lần lượt là  f 1 = 6 c m ,   f 2 = 4 c m . Vật sáng AB cách thấu kính  L 1  một đoạn d. Biết khoảng cách hai thấu kính là a   =   8 c m . Tìm d để ảnh tạo bởi hệ là ảo

A.  d < 12 c m

B.  d > 12 c m

C.   d < 24 c m

D.  d > 24 c m

Vũ Thành Nam
1 tháng 4 2018 lúc 10:28

Đáp án D

Ta có sơ đồ tạo ảnh:  A B → A ' B ' → A ' ' B ' ' d 1             d 1 ' , d 2         d 2 '

Để ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh ảo thì  d ' 2 < 0  mà  d 1 = d   ⇒ d ' 1 = 6 d d − 6 ⇒ d 2 = a − d ' 1 = 2 d − 48 d − 6 ⇒ d ' 2 = d 2 f 2 d 2 − f 2 = 2 2 d − 48 − d − 12

Ảnh cuối cùng là ảnh ảo tức là  d ' 2 < 0 ⇔ 2 2 d − 48 d + 12 > 0 ⇔ d > 24 c m s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Hai thấu kính L 1 và L 2 đặt cùng trục chính. Tiêu cự hai thấu kính lần lượt là f 1 = 6 c m ,   f 2 = 4 c m . Vật sáng AB cách thấu kính  L 1  một đoạn d. Biết khoảng cách hai thấu kính là a = 8cm. Tìm d để ảnh tạo bởi hệ là ảo.

A. d < 12cm

B. d > 12cm

C. d < 24cm

D. d > 24cm

Hoàng Đức Long

Vật sáng AB cách màn E một đoạn  D = 200 c m . Trong khoảng giữa vật AB và màn E, đặt một thấu kính hội tụ L. Xê dịch L dọc theo trục chính, ta được hai vị trí của L cách nhau  l = 60 c m  để cho ảnh rõ nét trên màn E. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 32cm

B. 33cm

C. 34cm

D. 35cm

Hoàng Đức Long

Vật sáng AB cách màn E một đoạn D = 200cm. Trong khoảng giữa vật AB và màn E, đặt một thấu kính hội tụ L. Xê dịch L dọc theo trục chính, ta được hai vị trí của L cách nhau l = 60cm để cho ảnh rõ nét trên màn E. Tiêu cự của thấu kính là

A. 32cm

B. 33cm

C. 34cm

D. 35cm

Hoàng Đức Long

Trong giờ thực hành, để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ, một học sinh dùng một vật sáng phẳng nhỏ AB và một màn ảnh. Đặt vật sáng song song với màn và cách màn ảnh một khoảng D   =   200   c m . Dịch thấu kính dọc trục chính trong khoảng giữa vật và màn thì thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, hai vị trí này cách nhau một khoảng l =   60   c m . Giá trị của f là

A. 60 cm

B. 45,5 cm

C. 20 cm

D. 30 cm

Hoàng Đức Long

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính khoảng là 12 cm. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính cùng chiều với vật và cao bằng nửa vật. Tiêu cự của thấu kính là

A. -24 cm

B. 12 cm

C. -12 cm

D. 24 cm

Hoàng Đức Long

Đặt một vật sáng phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (tiêu cự f) và cách thấu kính một đoạn 0 < d < f, ta thu được ảnh A’B’ là

A. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật A

B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật AB

C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật AB

D. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật AB

Hoàng Đức Long

Điểm sáng A nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự f = 36 cm, phía bên kia thấu kính đặt một màn (M) vuông góc với trục chính, cách A đoạn L. Giữ A và (M) cố định, xê dịch thấu kính dọc theo trục chính trong khoảng từ A đến màn (M), ta không thu được ảnh rõ nét của A trên màn mà chỉ thu được các vết sáng hình tròn. Khi thấu kính cách màn một đoạn  ℓ   =   16   cm ta thu được trên màn vết sáng hình tròn có kích thước nhỏ nhất. Khoảng cách L là

A. 36 cm

B. 100 cm

C. 48 cm

D. 64 cm

Hoàng Đức Long

Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. Một vật sáng là đoạn thẳng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính của thấu kính). Vật sáng AB này qua thấu kính cho ảnh  A ' B ' và cách AB một đoạn L. Cố định vị trí của thấu kính, di chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính sao cho ảnh của vật qua thấu kính luôn là ảnh thật. Khi đó, khoảng cách L thay đổi theo khoảng cách từ vật đến thấu kính là OA = x được cho bởi đồ thị như hình vẽ. x 1  có giá trị là

A. 30 cm

B. 15 cm

C. 40 cm

D. 20 cm

Hoàng Đức Long

Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. Một vật sáng là đoạn thẳng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính của thấu kính). Vật sáng AB này qua thấu kính cho ảnh  A ' B ' và cách AB một đoạn L. Cố định vị trí của thấu kính, di chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính sao cho ảnh của vật qua thấu kính luôn là ảnh thật. Khi đó, khoảng cách L thay đổi theo khoảng cách từ vật đến thấu kính là OA = x được cho bởi đồ thị như hình vẽ. x 1  có giá trị là

A. 30 cm

B. 15 cm

C. 40 cm

D. 20 cm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN