Kiều Đông Du

Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu

A. Cơ vòng ống đái

B. Cơ lưng xô

C. Cơ bóng đái


 

D. Cơ bụng

Đỗ Khánh Chi
10 tháng 4 2019 lúc 11:44

Chọn đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu

A. Cơ vòng ống đái

B. Cơ lưng xô

C. Cơ bóng đái


 

D. Cơ bụng

Kiều Đông Du

Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu ?

A. Cơ vòng ống đái

B. Cơ lưng xô

C. Cơ bóng đái

D. Cơ bụng

Kiều Đông Du

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:

   A. Thận, cầu thận, bóng đái.

 B. Thận, ống thận, bóng đái

   C. Thận, bóng đái, ống đái

   D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái

Kiều Đông Du

Chọn câu trả lời đúng nhất

2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:

A. Thận

   B. Ống dẫn nước tiểu

   C. Bóng đái

 

   D. Ống đái

Kiều Đông Du

Khi nói về hai cơ vòng chỗ bóng đái thông với ống đái, điều nào sau đây là đúng ?

A. Cơ nằm ngoài là cơ vân

B. Cơ nằm ngoài là cơ trơn

C. Cơ nằm trong là cơ vân

D. Cả hai cơ đều là cơ trơn

Kiều Đông Du

Tại vùng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái tồn tại mấy loại cơ vòng ?

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái

A. 2

B. 1

C. 3   

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái 

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu cơ vòng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái ?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN