Hoàng Đức Long

Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 16 m/s

B. 400 cm/s

C. 400 m/s

D. 6,25 m/s

Vũ Thành Nam
10 tháng 8 2017 lúc 11:06

+ Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. v = 400 m/s.

B. v = 16 m/s.

C. v = 6,25 m/s.

D. v = 400 cm/s.

Hoàng Đức Long

Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. v = 400 m/s.

B. v = 16 m/s.

C. v = 6,25 m/s.

D. v = 400 cm/s.

Hoàng Đức Long

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy hai điểm A,B trên sợi dây cách nhau 200 cm dao động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A .Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. v = 400 m/s .

B.  v = 1000 m/s .

C. v = 500 m/s .

D. v = 250 cm/s .

Hoàng Đức Long

Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ là 4 m/s. Hai điểm trên dây cách nhau 40 cm, người ta thấy chúng luôn luôn dao động vuông pha. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Tính tần số.

A. 8,5 Hz

B. 10 Hz

C. 12 Hz

D. 12,5 Hz

Hoàng Đức Long

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2 m/s, chu kì dao động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là.

A. 2 m.

B. 1 m.

C. 1,5 m.

D. 0,5 m.

Hoàng Đức Long

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A một góc Δ φ = k + 0 , 5 π   r a d với k là số nguyên. Tính tần số sóng, biết f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

A. 12 Hz.

B. 8,5 Hz.

C. 10 Hz.

D. 12,5 Hz.

Hoàng Đức Long

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ ϕ = ( k + 0 , 5 ) π  rad với k là số nguyên. Tính tần số sóng, biết f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

A. 12 Hz.                        

B. 8,5 Hz.                  

C. 10 Hz.               

D. 12,5 Hz.

Hoàng Đức Long

Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là:

A. 42 Hz.                        

B. 35 Hz.                   

C. 40 Hz.               

D. 37 Hz.

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi dài, nguồn sóng O dao động với phương trình (tần số f không đổi), điểm M trên dây cách nguồn O 25 cm lệch pha với nguồn O một góc  với k = 0, ±1, ±2, … Biết tần số sóng trên dây nằm trong khoảng từ 15 Hz đến 33 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng trên dây là

A. 20 Hz

B. 25 Hz

C. 28 Hz

D. 24 Hz

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN