Nguyễn Hoàng Nam

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOC2H5.

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH2CH=CH2.

D. HCOOCH=CH-CH3.

Ngô Quang Sinh
13 tháng 10 2018 lúc 7:35

Đáp án D

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C3H5OH

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

HCOOCH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

HCOOCH=CH-CH3 + NaOH → HCOONa + CH3-CH2CHO

Este thủy phân cho hỗn hợp hai chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc là HCOOCH=CH-CH3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc? 

A. C H 3 C O O C 2 H 5 . 

B.  C H 3 C O O C H = C H 2

C.  H C O O C H 2 C H = C H 2

D.  H C O O C H = C H –   C H 3 .  

Nguyễn Hoàng Nam

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH=CH-CH3

C. HCOOCH2CH=CH2

D. CH3COOC2H5

Nguyễn Hoàng Nam

Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH=CH-CH3

C. HCOOCH2CH=CH2

D. CH3COOC2H5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm: C6H5COOCH3, HCOOCH=CH-CH3, CH3COOCH=CH2, C6H5OOCCH=CH2, CH3COOCH2C6H5, C6H5OOCCH3, HCOOC2H5, C2H5OOCCH3. Số este khi thủy phân thu được ancol là 

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4. 

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau: CH3COOH; HCOOC2H3; CH3COOC2H3; HCOOC6H5; HCOOC(CH3)=CH2; HCOOCH=CHCH3. Số chất mà khi thủy phân cho 2 sản phẩm đều tráng bạc là

A. 1                     

B. 2                      

C. 3                      

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Thuỷ phân các chất sau trong môi trường kiềm nóng: CH3CHCl2; CH3COOCH2CH=CH2; CH3COOCH=CH2; CH3COOC6H5; CH3CH(OH)Cl, HCOOC2H5; C2H3COOCH3,CH3COOCH2Cl. Số chất có sản phẩm tham gia phản ứng tráng tráng bạc là 

A. 3

B. 5

C. 2. 

D. 1. 

Nguyễn Hoàng Nam

Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng gương?

A. HCOOCH=CH2

B. CH3COOC6H5 

C. CH3COOC2H5

D. CH3COOCH=CH2

Nguyễn Hoàng Nam

Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng gương?

A. HCOOCH=CH2

B. CH3COOC6H5 

C. CH3COOC2H5

D. CH3COOCH=CH2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các este sau:

(1) CH2=CH−COOCH3

(2) CH3COOCH=CH2

(3) HCOOCH2−CH=CH2

(4) CH3COOCH(CH3)=CH2

(5) C6H5COOCH3

(6) HCOOC6H5

(7) HCOOCH2−C6H5

(8) HCOOCH(CH3)2

Biết rằng −C6H5: phenyl, số este khi tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được ancol là

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN