Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Ở 200C, khi nhúng một ống mao quản thủy tinh vào benzen thì cột chất lỏng dâng lên đến hx =5cm, còn khi nhúng vào nước thì cột nước dâng lên đến h = 11,3cm. Tính sức căng bề mặt σ của benzen ở nhiệt độ trên?

Biết: σH2O = 72,75 dyn/cm; ρH2O = 0,997 g/cm3; ρC6H6 = 0,899 g/cm3.

  •  29,02.10-3 N/m.
  •  30,12.10-3 N/m
  • . 27,33.10-3 N/m. 
  • 19,46.10-3 N/m.
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.