Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ Ox với biên độ 10 cm. Pha dao động của vật phụ thuộc thời gian theo đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là

A. x = 10cos(πt - π/3) cm

C. x = 10cos(πt + π/3) cm

B. x = 10cos(2πt - π/3) cm

D. x = 10cos(2πt + π/3) cm

Vũ Thành Nam
22 tháng 5 2017 lúc 12:23

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của pha dao động (dạng hàm cos). Phương trình dao động của vật là

A. x = 10cos(πt - π/3) cm

B. x = 10cos(2πt - π/3) cm

C. x = 10cos(πt + π/3) cm

D. x = 10cos(2πt + π/3) cm

Hoàng Đức Long

Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm của thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ Ox và O’x’vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O và O’ thuộc trục chính. Biết Ox đi qua A và O’x’ đi qua A’. Khi A dao động trên Ox với phương trình x = 4 cos 5 π t + π cm thì A’ dao động trên O’x’với phương trình x ' = 2 cos 5 π t + π  cm. Tiêu cự của thấu kính là

A. 9 cm

B. -9 cm

C. 18 cm

D. -18 cm

Hoàng Đức Long

Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm của thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A'. Chọn trục tọa độ Ox và Ov vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc o và O' thuộc trục chính. Biết Ox đi qua A và ov đi qua A'. Khi A dao động trên Ox với phương trình x = 4cos(5πt + π) cm thì A' dao động trên Ox' với phương trình x' = 2cos(5πt + π)cm. Tiêu cự của thấu kính là

A. 9 cm.

B. −9 cm.

C. 18 cm.

D. −18 cm.

Hoàng Đức Long

Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm của thấu kính 18 cm, qua thấu kính cho ảnh A ’ . Chọn trục toạ độ Ox và O ’ x ’ vuông góc với trục chính của thấu kính, có cùng chiều dương, gốc O   v à   O ’ thuộc trục chính. Biết Ox đi qua A và O ’ x ’  đi qua  A ’ . Khi A dao động trên trục Ox với phương trình x = 4cos(5πt + π) (cm) thì A’ dao động trên trục O ’ x ’  với phương trình x ’   =   2 cos ( 5 π t   +   π )   ( c m ) . Tiêu cự của thấu kính là

A. –9 cm

B. 18 cm

C. –18 cm

D. 9 cm

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x   =   A cos ω t cm. Đồ thị biểu diễn động năng theo bình phương li độ như hình vẽ. Lấy π 2 = 10. Tốc độ trung bình của vật trong 

A. 20 cm/s

B. 40 cm/s

C. 10 cm/s

D. 80 cm/s

Hoàng Đức Long

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có đồ thị li độ phụ thuộc thời gian được mô tả như hình vẽ. Biết biên độ của dao động tổng hợp A = 5 cm. Biên độ b của dao động thành phần x 2 có giá trị cực đại khi a bằng 

A. 5cm

B. 5 2 cm

C. 5 2 cm.

D.   5 3 cm

Hoàng Đức Long

Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 10 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hòa theo phương của  trục  Ox. Biết phương trình dao động của A là x và ảnh A’ là x’ của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Thời điểm lần thứ 2018 mà khoảng cách giữa vật sáng và ảnh của nó khi điểm sáng A dao động là 5 5  cm có giá trị gần bằng giá trị nào sau đây nhất

A. 504,6 s

B. 506,8 s

C. 506,4 s

D. 504,4 s

Hoàng Đức Long

Cho 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x 1   =   2 a cos ω t cm; x 2   =   A 2 cos ( ω t   +   φ 2 ) và x 3   =   a cos ( ω t   +   π ) . Gọi x 12   =   x 1   +   x 2 và x 23   =   x 2   +   x 3 . Biết đồ thị sự phụ thuộc x 12 và x 23 theo thời gian như hình vẽ. Tính φ 2

A. φ 2 = 2 π 3

B.  φ 2 = 5 π 6

C.  φ 2 = π 3

D. φ 2 = π 6

Hoàng Đức Long

Hai chuyển động dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm. Biết đồ thị li độ dao động của hai chuyển động theo thời gian lần lượt là x và y (hình vẽ). Khoảng cách lớn nhất giữa hai chuyển động khi dao động là

A. 2 cm

A. 2 2 cm

B. 2 3  cm

C. 3 3 cm

D. 3 2 cm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN