Câu hỏi của thùy trang - Hóa học lớp 0 | Học trực tuyến

Câu hỏi của thùy trang - Hóa học lớp 0

 Ngâm một thanh nhôm vào dd chứa 10,2 gam AgNO3, sau khi tất cả Ag bị đẩy ra bám hết vào thanh nhôm thì thanh nhôm tăng 9,9%. Hỏi khối lượng thanh Nhôm ban đầu là bao nhiêu?
Đáp số: mAl(bđ)=60g

    Được cập nhật 26/08/2016 lúc 10:21
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.