Nguyễn Thanh Hằng

"Ở hướng đông, quân ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu là trận đánh phục kích ở...."

A. đèo Bông Lau.

B. Chợ Mới, chợ Đồn.

C. Đoan Hùng, Khe Lau.

D. Chiêm Hoá, Tuyên Quang.

Phạm Thị Diệu Hằng
3 tháng 3 2018 lúc 7:15

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

“Ở hướng đông, quân ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu là trận đánh phục kích đường....”

A. Bản Sao, đèo Bông Lau

B. Chợ Mới, Chợ Đền

C. Đoan Hùng, Khe Lau

D. Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Nguyễn Thanh Hằng

“Ở hướng đông, quân ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận trên đường số 4, cản bước tiến của chúng, tiêu biểu là trận đánh phục kích đường....”

A. Bản Sao, đèo Bông Lau

B. Chợ Mới, Chợ Đền

C. Đoan Hùng, Khe Lau

D. Chiêm Hoá, Tuyên Quang

Nguyễn Thanh Hằng

Trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, ở mặt trận hướng Tây, những trận phục kích tiêu biểu của quân dân Việt Nam trên sông Lô là

A. trận Đoan Hùng, Khe Lau 

B. trận Đèo Bông Lau 

C. trận Thất Khê 

D. trận Chợ Đồn, chợ Rã

Nguyễn Thanh Hằng

Đánh tập kích, phục kích ngắn ngày là nghệ thuật quân sự của ta trong chiến dịch

A. Điện Biên Phủ (1954). 

B. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954. 

C. Biên giới thu đông (1950). 

D. Việt Bắc thu đông (1947).

Nguyễn Thanh Hằng

Trận thắng tiêu biểu trên đường số 4 của quân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là trận nào?

A. Ngân Sơn. 

B. Chợ Mới.

C. Bông Lau.

D. Đoan Hùng

Nguyễn Thanh Hằng

Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Trong bất cứ tình hình nào cũng phải tiếp tục con đường ... phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đánh địch trên cả ba mặt trận : quân sự, chính trị, ngoại giao".  

A. Chiến tranh cách mạng.  

B. Cách mạng bạo lực.  

C. Cách mạng giải phóng dân tộc.  

D. Đấu tranh thống nhất đất nước.

Nguyễn Thanh Hằng

Hướng tiến công từ Lạng Sơn theo Đường số 4 đánh lên Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Kạn theo đường số 3, bao vây Việt Bắc ở phía Đông và phía Bắc do binh đoàn nào của quân đội Pháp đảm nhiệm?

A. Binh đoàn dù 

B. Binh đoàn bộ binh 

C. Binh đoàn thủy quân lục chiến 

D. Binh đoàn hỗn hợp bộ binh và thủy quân lục chiến

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cuộc tiến công Đông – xuân năm 1953 – 1954, phối hợp với mặt trận chính, chiến tranh du kích đã phát triển mạnh ở

A. vùng căn cứ cách mạng. 

B. vùng Thanh Hóa, Nghệ An

C. vùng sau lưng địch.

D. vùng Bắc Kì và Trung Kì.

Nguyễn Thanh Hằng

Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu - đông 1950 đến trước đông - xuân 1953 - 1954.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN