Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Cho phản ứng xảy ra trong bình có thể tích cố định: (CH3)2 CH4 + CO + H2

 

Phản ứng phân hủy là bậc 1. Ban đầu chỉ có ete với áp suất P0 = 300 mmHg. Sau 10 giây, áp suất của hệ là 308,1 mmHg. Tính k, t1/2 của phản ứng trên.

  •  1,36 s-1; 509,97 s 
  • 1,36 s-1; 109,27 s 
  • 3,36 s-1; 509,97 s 
  • 8,79 s-1; 123,99 s
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.