Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Phản ứng phân hủy axit nitric xảy ra theo cơ chế giả thiết sau đây:

HNO3 → HO. + NO(k1); NO2 + HO HNO(k2); HNO3 + HO H2O + NO3(k3).

Hãy áp dụng nguyên lý nồng độ ổn định đối với HO., tìm biểu thức của d[HNO3]/dt?

 •  -2k1[HNO3].(1 + k2[NO2]/k3[HNO3])-1
 • -2k1[HNO3].(1 + k3[HNO3]/k2[NO2])-1
 •  -2k1[HNO3].(1 + k2[NO2].k3[HNO3])-1
 •  -2k1[HNO3].(1 - k2[NO2]/k3[HNO3]).-1
 • Các bạn giúp mình với !!! :/
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.