Câu hỏi của Kiên NT - Hóa học lớp 13

Hòa tan hết 24.36 gam hỗn hợp x gồm Cu fe3o4 trong dung dịch HCl dư thấy còn lại 6,4 gam Cu Mặt khác hoa tan hết 24 16 gam hỗn hợp trên trong 240 gam dung dịch HNO3 31.5% dùng dư thu được dung dịch Y. cho 600ml dung dịch NaOH 2m vào dung dịch Y và bỏ kết tủa Cô cạn dung dịch nước lọc sau đó nung tới khối lượng không đổi thu được  78.16g ran khan.nồng  độ C phần trăm của cu(no3)2 có trong dung dịch Y là

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.