Câu hỏi của Phong Huỳnh - Hóa học lớp 11

Bài 1: Một Hidrocacbon  X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí là 3.17. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 có khối lượng bằng 4.28 lần khối lượng h2o. Ở nhiệt độ thường X không làm mất màu dd brom, khi đun nóng X làm mất màu dd KMno4. Tìm CTPT

Bài 2: Cho benzen tác dụng với lượng dư Hno3 đặc có xúc tác h2so4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng của nitrobenzen thu dc khi dùng 1 tấn benzen vs hiệu suất 78%

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.