Bài 27. Cơ năng

Ciu Bé

Từ mặt đất một vật có khối lượng m=0,5 kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g=10 ms2

a)Xác định cơ năng của vật tại mặt đất

b) Ở vị trí nào vật có thế năng bằng động năng

c) Tại vị trí mà vật có thế năng bằng một nửa động năng thì vận tốc của vật là bao nhiêu

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 19 tháng 3 2016 lúc 14:14

Chọn mốc thế năng ở mặt đất.

a) Cơ năng của vật: \(W=\dfrac{1}{2}mv_0^2==\dfrac{1}{2}.0,5.10^2=25(J)\)

b) Vật có thế năng bằng động năng \(W_t=W_đ=\dfrac{W}{2}=\dfrac{25}{2}=12,5(J)\)

\(W_t=mgh\Rightarrow h = \dfrac{12,5}{0,5.10}=2,5(m)\)

c) Khi thế năng bằng nửa động năng: \(W_t=\dfrac{W_đ}{2}\Rightarrow W=W_đ+W_t=1,5W_đ=1,5.\dfrac{1}{2}.0,5.v^2=25\)

\(\Rightarrow v=\dfrac{10}{\sqrt{1,5}}(m/s)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...