Câu hỏi của Võ Đông Anh Tuấn - Tiếng anh lớp 12

CUỘC THI DO VÕ ĐÔNG ANH TUẤN TỎ CHỨC LẦN 2

Tổng kết vòng 2 :

Các thí sinh vào vòng trong :

 • 1. Đức Minh 21
 • 2. Dương Yến Tử 21
 • 3. Linh Diệu 21
 • 4. Nguyễn Như Nam 21
 • 5. Hung nguyen 21
 • 6. Truy kích 21
 • 7. Ngô Lê Dung 21
 • 8. Anh Triêt 21
 • 9. Trần Hoàng Nghĩa 21
 • 10. Godslayer -st- 21
 • Đây là bài thi của Minh:
 • I Circle the word whose underlined part is differetly pronounced from the others :

  1) A. harassment B.statement C.paperwork D.vacating

  2) A.account B.adjourn C.announcemnet D.voucher

  3) A.pension B.compensate C.security D.secretary

  4)A.pins B.ringbinders C.files D.stamps

  5) A.technology B. puncher D. pitching D.dispatch

  6) A.relaxed B.reached C.supposedly D.crossed

  7 ) A.pleased B.instructed C.showed D.killed

  8 ) A.cats B.tapes C.lives D.cooks

  9 ) A. tells B.talks C.stays D.steaks

  10 ) A.fetches B.reduces C.goes D.loses

  11 ) A. though B.thought C.feather D.bother

  12 ) A. method B.rather C.rhythm D.together

  13 ) A.much B.teacher C.coach D.echo

  14 ) A. cheap B.backache C.psychology D.orchestra

  15 ) A.gain B.geology C.get D.goose

  16 ) A. manager B.magically C.register D.magnificent

  17 ) A.display B.mouse C.taste D.design

  18 ) A. laugh B.though C.tough D.enough

  19 ) A . future B.stop C.culture D.picture

  20 ) A. thank B.jungle C.anchor D.banana

  II. Rewrite each sentences so that it contains the word given in capitals and so that the meaning stays the same :

  1. I think you should give up smoking immediately .

  ( HAD ) I think you had better give up smoking immediately .

  2 . I expect we will get there by 5:00 , if there isn't too much traffic.

  ( SHOULD )We should be there by 5.00, if there isn't too much traffic.

  3.Is it necessary for me to bring my passport ?

  ( HAVE ) Do I have to bring you my passport?

  4 . I am sure that the cat is in the house somewhere .

  ( MUST ) The cat must be in the house somewhere.

  5. An aeria is not required with thí radio .

  ( HAVE ) You don’t have to use an aerial with this radio.

  6. It is very inconvenient if you can't drive .

  ( ABLE ) It's very inconvenient if you are unable to drive (are not able to drive).

  7. I am sure that John is not the thief

  ( CAN'T ) John can’t be the thief.

  8. I am certain that Norman will be late .

  ( BOUND ) Norman is bound to be late.

  9 . All students should report to the main hall at 9:00

  ( ARE ) All students are to report to the main hall at 9:00.

  10 . I thought that you would know better

  ( OUGHT ) You ought to know better!

 • Còn có những cách làm khác và mình cũng cho đúng nha:)

 • - Vòng 3 - vòng chung kết: Trận đấu giữa 10 bạn xuất sắc.
  Thời gian: 10h 17/6/2017 đến 10h 18/6/2017
  25 câu trả lời
  Học toán trực tuyến
  Loading...

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.