Câu hỏi của Võ Đông Anh Tuấn - Tiếng anh lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

CUỘC THI DO VÕ ĐÔNG ANH TUẤN TỎ CHỨC LẦN 2

Tổng kết vòng 2 :

Các thí sinh vào vòng trong :

 • 1. Đức Minh 21
 • 2. Dương Yến Tử 21
 • 3. Linh Diệu 21
 • 4. Nguyễn Như Nam 21
 • 5. Hung nguyen 21
 • 6. Truy kích 21
 • 7. Ngô Lê Dung 21
 • 8. Anh Triêt 21
 • 9. Trần Hoàng Nghĩa 21
 • 10. Godslayer -st- 21
 • Đây là bài thi của Minh:
 • I Circle the word whose underlined part is differetly pronounced from the others :

  1) A. harassment B.statement C.paperwork D.vacating

  2) A.account B.adjourn C.announcemnet D.voucher

  3) A.pension B.compensate C.security D.secretary

  4)A.pins B.ringbinders C.files D.stamps

  5) A.technology B. puncher D. pitching D.dispatch

  6) A.relaxed B.reached C.supposedly D.crossed

  7 ) A.pleased B.instructed C.showed D.killed

  8 ) A.cats B.tapes C.lives D.cooks

  9 ) A. tells B.talks C.stays D.steaks

  10 ) A.fetches B.reduces C.goes D.loses

  11 ) A. though B.thought C.feather D.bother

  12 ) A. method B.rather C.rhythm D.together

  13 ) A.much B.teacher C.coach D.echo

  14 ) A. cheap B.backache C.psychology D.orchestra

  15 ) A.gain B.geology C.get D.goose

  16 ) A. manager B.magically C.register D.magnificent

  17 ) A.display B.mouse C.taste D.design

  18 ) A. laugh B.though C.tough D.enough

  19 ) A . future B.stop C.culture D.picture

  20 ) A. thank B.jungle C.anchor D.banana

  II. Rewrite each sentences so that it contains the word given in capitals and so that the meaning stays the same :

  1. I think you should give up smoking immediately .

  ( HAD ) I think you had better give up smoking immediately .

  2 . I expect we will get there by 5:00 , if there isn't too much traffic.

  ( SHOULD )We should be there by 5.00, if there isn't too much traffic.

  3.Is it necessary for me to bring my passport ?

  ( HAVE ) Do I have to bring you my passport?

  4 . I am sure that the cat is in the house somewhere .

  ( MUST ) The cat must be in the house somewhere.

  5. An aeria is not required with thí radio .

  ( HAVE ) You don’t have to use an aerial with this radio.

  6. It is very inconvenient if you can't drive .

  ( ABLE ) It's very inconvenient if you are unable to drive (are not able to drive).

  7. I am sure that John is not the thief

  ( CAN'T ) John can’t be the thief.

  8. I am certain that Norman will be late .

  ( BOUND ) Norman is bound to be late.

  9 . All students should report to the main hall at 9:00

  ( ARE ) All students are to report to the main hall at 9:00.

  10 . I thought that you would know better

  ( OUGHT ) You ought to know better!

 • Còn có những cách làm khác và mình cũng cho đúng nha:)

 • - Vòng 3 - vòng chung kết: Trận đấu giữa 10 bạn xuất sắc.
  Thời gian: 10h 17/6/2017 đến 10h 18/6/2017
  25 câu trả lời
  Học toán trực tuyến

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.