Bùi Hồng Thắm
15 tháng 11 2015 lúc 16:57

đặt \(\frac{x}{3}=\frac{y}{8}=\frac{z}{5}=k\)

=> x= 3k

     y=8k

     z=5k

ta có : y-2z+3x=14

          8k-10k+9k=14

          k(8-10+9)=14

          k7=14

       =>   k=2

 vậy x= 6;y=16;z=10

 cách khác : 

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{8}=\frac{z}{5}=>\)\(\frac{3x}{9}=\frac{y}{8}=\frac{2z}{10}\)\(=\frac{y-2z+3x}{8-10+9}\)\(=\frac{14}{7}=2\)

=> x= 6;y=16;z=10

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN