NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Nguyễn Đông Phương

giữa NaHCO3, NH4H2PO4, Mg(HCO3)2 cùng ở một điều kiện 90 độ C, áp suất 1 atm, và số khối lượng bằng nhau thì chất nào kết thúc phản ứng nhiệt phân nhanh nhất? Chất nào sinh ra khối lượng H2O nhiều nhất?


Các câu hỏi tương tự
Loading...