Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp 1)

Đỗ Linh Chi

Cho biểu thức A =\(\dfrac{x^2+2x}{2x+10}+\dfrac{x-5}{x}+\dfrac{50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

a. Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức A được xác định ?

b. Tìm giá trị của x để A=1; A=-3

Hiếu Cao Huy
Hiếu Cao Huy 27 tháng 5 2017 lúc 22:34

đkxđ: \(x\ne0;x\ne5\)

thu gọn A

\(A=\dfrac{x^3+2x^2+2x^2-50+50-5x}{2x\left(x+5\right)}\)

\(A=\dfrac{x-1}{2}\)

để A = 1

thì x=3

để A=-3

x=-5

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN