Ôn tập lịch sử lớp 8

Xuân Quỳnh

Trình bày những hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1917? Những hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành đã có ý nghĩa gì đối với dân tộc Việt Nam?(giúp mình với ngày mai mình thi rồi)khocroikhocroikhocroi

An Dao
An Dao 11 tháng 5 2017 lúc 23:15

* những hoạt động :

+ Ngày 5/5/1911, từ cảng Nhà Rồng ( Sài Gòn) , Ng~ Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

+ Năm 1917, Ng~ Tất Thành trở lại Pháp , tham gia hoạt động trong Hội nh~ người VN yêu nước ở Pa - ri.

+ Ng~ Tất Thành sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.

* Những hoạt động yêu nước của Ng~ Tất Thành tuy chỉ mới là bước đầu nhưng là điều kiện để Người xác định đúng con đường đi cứu nước đúng cho dân tộc VN.

Bình luận (0)
__HeNry__
__HeNry__ 24 tháng 6 2020 lúc 8:22

Trả lời :

- ngày 5/6/1911,Người ra đi tìm đường cứu nước .

- Từ năm 1911 đến năm 1917, Người bôn ba qua nhiều nước trên thế giới. Qua đó, rút ra kết luận: ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị bóc lột nặng nề.

- Từ cuối năm 1917, dưới sự ảnh hưởng của Cách Mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc về Pháp, gia nhập đảng xã hội Pháp, hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt kiều và phong trào công nhân Pháp.

=> Những nhận thức và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tuy mới bước mở đầu nhưng đã là điều kiện cần thiết để Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường con đường cách mạng đúng dắn ở giai đoạn sau.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN