Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Băng phiến đông đặc ở (1)................ Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)................ nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3).................

Các từ để điền:

- 700C, 800C, 900C

- Bằng, lớn hơn, nhỏ hơn

- Thay đổi, không thay đổi.

Tứ Diệp Thảo
9 tháng 5 2017 lúc 17:56

a) Băng phiến đông đặc ở (1) \(80^0\)C Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) không thay đổi

Bình luận (0)
Đậu Nguyễn Khánh Linh
9 tháng 5 2017 lúc 10:38

(1) 80oC

(2) bằng

(3) không thay đổi

Bình luận (0)
milk
11 tháng 5 2017 lúc 7:13

80^c (1)

Bằng (2)

Ko thay đổi (3)

Bình luận (0)
Kim Taehyung
11 tháng 5 2017 lúc 16:13

80*c _ bằng _ không thay đổi

Bình luận (0)
Khánh Linh
17 tháng 4 2018 lúc 16:41

1) 80\(^o\)C

2) Bằng

3) Không thay đổi

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:44

Chọn từ thích hợp: 70oC, 80oC, 90oC, bằng, không thay đổi để điền vào ô trống của các câu sau:

a. Băng phiến đông đặc ở (1)... Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)... nhiệt độ nóng chảy.

b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)...

-Bài làm-

(1) 80oC

(2) bằng

(3) không thay đổi

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
5 tháng 5 2018 lúc 9:00

a) Băng phiến đông đặc ở (1) 800C Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) không thay đổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN