Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Batalha Herobrine
Batalha Herobrine 9 tháng 5 2017 lúc 19:20

- Từ phút thứ 0 đến phút 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là tăng nhiệt độ

Bình luận (0)
Alan Walker
Alan Walker 9 tháng 5 2017 lúc 19:27

- Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4: Băng phiến đang giảm dần từ \(86^{oC}\)đến \(80^{oC}\)

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Băng phiến vẫn giữ nguyên \(80^{oC}\)

Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Nhiệt độ lại tiếp tục giảm từ \(79^{oC}\)đến \(60^{oC}\)

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:44

Từ phút 0 đến phút thứ.4: nhiệt độ của băng phiến giảm dần.

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: thì nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: nhiệt độ của băng phiến tiếp tục giảm.

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 9:01

- Từ phút thứ 0 đến phút 4 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 : Nhiệt độ của băng phiến tăng

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 : Có 3 quá trình : Từ phút thứ 7 đến phút thứ 8 là nhiệt độ tăng ; từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là nhiệt độ không thay đổi ; từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là tăng nhiệt độ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN