Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Batalha Herobrine
Batalha Herobrine 9 tháng 5 2017 lúc 19:01

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi

Đường biểu diễn từ phút 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng

Bình luận (1)
Ngô Thị Huyền Trang
Ngô Thị Huyền Trang 20 tháng 4 2018 lúc 21:47

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳn nằm ngang (đoạn BC).

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
Trọng Lượng Nguyễn 5 tháng 5 2018 lúc 9:01

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi, đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳn nằm ngang (đoạn BC).

Bình luận (0)
NG.HUY HOÀNG
NG.HUY HOÀNG 10 tháng 5 2019 lúc 9:06

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đối, đường biếu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...