Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Sách Giáo Khoa

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?

Batalha Herobrine
9 tháng 5 2017 lúc 19:02

Tới nhiệt độ 80oC thì băng phiến bắt đầu nóng chảy

Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng

Bình luận (0)
milk
11 tháng 5 2017 lúc 7:17

80^c

Rắn và lỏng

Bình luận (0)
Ngô Thị Huyền Trang
20 tháng 4 2018 lúc 21:48

Đến 80o thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này bàng phiến tồn tại ở thế rắn và thế lỏng.

Bình luận (0)
Trọng Lượng Nguyễn
5 tháng 5 2018 lúc 9:01

Đến 80o thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này bàng phiến tồn tại ở thế rắn và thế lỏng.

Bình luận (0)
NG.HUY HOÀNG
10 tháng 5 2019 lúc 9:07

800C. Rắn và lỏng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN