Câu hỏi của không có gì để nói - Tiếng Anh lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. Talk about your school.

  2. Tell about your friend.

  3. Talk about your dreams.

  4. Talk about your dream house.

  5. Talk about your favorite subjects.

  6. Since the recess.

  7. Tell about your family.

  8. Since the character of your favorite cartoons

80 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.