Nam

Thực vật có vai trò gì trong việc điều hòa khí hậu. 

Trịnh Nam Anh
Trịnh Nam Anh 4 tháng 3 2016 lúc 20:30

Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực. 

Bình luận (1)
Đinh Tuấn Việt
Đinh Tuấn Việt 4 tháng 3 2016 lúc 20:30

Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực. 

Bình luận (2)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 26 tháng 3 2017 lúc 23:09

- Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và Nhả ra khí ôxi; nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Do đó thực vật có vai trò giữ cân bằng các khí này trong không khí. Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Lactôzơ có vai trò gì trong quá trình điều hòa tổng hợp prôtêin ở sinh vật nhân sơ?

A. Kích thích gen vận hành. 

B. Kích thích gen ức chế hoạt động. 

C. Làm cho protein ức chế bị bất hoạt, không gắn được vào gen vận hành, kích thích gen cấu trúc protein 

D. Cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp protein.

Kiều Đông Du

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là gì?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.

B. Mang thông tin quy định protein điều hòa.

C. Mang thông tin quy định enzim ARN polimeraza.

D. Nơi liên kết với protein điều hòa.

Kiều Đông Du

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ vai trò của gen điều hòa là gì?

A. Nơi tiếp xúc enzim ARN polimeraza. 

B. Mang thông tin quy định enzim ARN polimeraza. 

C. Mang thông tin quy định prôtêin điều hòa. 

D. Nơi liên kết với prôtêin điều hòa.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN