Nguyễn Hoàng Nam

Trong các kim loại sau, kim loại nào là kim loại kiềm:

A. K

B. Ca

C. Al

D. Mg

Ngô Quang Sinh
30 tháng 12 2019 lúc 12:20

Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Trong các kim loại sau: Na, K, Mg, Al. Kim loại thuộc nhóm kim loại kiềm thổ là

A. Na.

B. Al.

C. Mg

D. K

Nguyễn Hoàng Nam

Trong các kim loại sau: Na, K, Mg, Al. Kim loại thuộc nhóm kim loại kiềm thổ là

A. Na.

B. Al.

C. Mg.

D. K.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a)     Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b)    Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c)     Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion  trong dung dịch thành Ag.

(d)    Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

a. Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.

  b. Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

  c. Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

d. Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.

(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

Số phát biểu đúng

A. 1. 

B. 3.  

C. 4.  

D. 2.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.

(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

Số phát biểu đúng

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau: 

(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.
(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.
(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.
Số phát biểu đúng

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau: 

(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước. 

(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag. 

(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe. 

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN