Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Kim Trang Ho

Nhiệt giai là gì?Kể tên các loại nhệt giai

Ái Nữ
Ái Nữ 5 tháng 5 2017 lúc 19:54

Nhiệt giai là thang đo nhiệt độ theo một quy ước xác định, trong vật lý thường gặp nhất là nhiệt giai Kevil (độ K hay còn gọi là nhiệt độ tuyệt đối), nhiệt giai Fahrenheit (độ F), nhiệt giai Celsius (độ C) nhiệt giai là gì? các thang đo nhiệt độ thường gặp và cách chuyển đổi hình minh họa các thang nhiệt giai, dụng cụ đo nhiệt-độ gọi là nhiệt kế

-nhiệt kế y tế

-nhiệt kế thủy ngân

-nhiệt kế rượu

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang 24 tháng 4 2019 lúc 22:58

Nhiệt giai là thang nhiệt độ.

Có 3 loại nhiệt giai:

-Nhiệt giai Celsius (oC): nước đang tan ở 0oC, nước đang sôi ở 100oC

-Nhiệt giai Fahrenheit (oF): nước đang tan ở 32oF, nước đang sôi ở 212oF

-Nhiệt giai Kevin (oK)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN