Nguyễn Hoàng Nam

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ nilon-6,6

B. Tơ nilon-6

C. Tơ olon

D. Tơ lapsan

Ngô Quang Sinh
27 tháng 1 2018 lúc 8:18

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: thủy tinh hữu cơ, tơ olon, tơ lapsan, poli (vinyl axetat), poli etilen, tơ capron, cao su buna – S, tơ nilon 6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp (hoặc đồng trùng hợp) là

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: thủy tinh hữu cơ, tơ olon, tơ lapsan, poli (vinyl axetat), poli etilen, tơ capron, cao su buna-S, tơ nilon-6,6. Số polime được điều từ phản ứng trùng hợp (hoặc đồng trùng hợp) là

A. 4.

B. 7.

C. 6.

D. 5.

Nguyễn Hoàng Nam

Trong số các loại polime sau: t ơ   n i l o n   -   7 ; tơ nilon - 6,6; tơ nilon - 6; tơ tằm, tơ visco; tơ lapsan, teflon. Tổng số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: poli (vinyl clorua); tơ olon; cao su buna; nilon – 6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, poli stiren. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: poll (vinyl clorua); tơ olon; cao su Buna; nilon-6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, poli Stiren. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: poli (vinyl clorua); tơ olon; cao su Buna; Nilon-6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, poli Stiren. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: poll (vinyl clorua); tơ olon; cao su Buna; nilon-6,6; thủy tinh hữu cơ; tơ lapsan, poli Stiren. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (1); poli(ure-fomanđehit) (2); tơ olon (3); teflon (4); poli(metyl metacrylat) (5); poli(phenol-fomanđehit) (6); tơ capron (7); cao su cloropren (8). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các vật liệu polime: (1) tơ olon, (2) tơ nilon-6,6, (3) thủy tinh hữu cơ plexiglas, (4) cao su buna. Số vật liệu tạo bởi polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(phenol-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e);  tơ nilon-7 (f). Dãy gồm các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A. (b), (c), (d).

 B. (a), (b), (f).

C. (b), (c), (e).

D. (c), (d), (e).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN