Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính nhẩm:

4 × 3 = ... 32 : 4 = ... 0 × 5 : 4 = ...
5 × 9 = ... 18 : 3 = ... 1 × 2 : 2 = ...
3 × 7 = ... 20 : 2 = ... 0 : 4 : 3 = ...
2 × 8 = ... 35 : 5 = ... 3 : 3 × 4 = ...
Pham Trong Bach

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

12:4=…              4:4=…           40:4=…

12:3=…              16:4=…          24:4=…

8:4=…               28:4=…          32:4=…

8:2=…               20:4=…          36:4=…

Pham Trong Bach

Tính nhẩm:

8 + 9 = ..... 9 + 8 = ..... 17 − 8 = ..... 17 − 9 = .....
5 + 7 = ..... 7 + 5 = ..... 12 − 5 = ..... 12 − 7 = .....
3 + 8 = ..... 8 + 3 = ..... 11 − 3 = ..... 11 − 8 = .....
4 + 9 = ..... 9 + 4 = ..... 13 − 4 = ..... 13 − 9 = .....

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN