Nguyễn Hoàng Nam

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH

Ngô Quang Sinh
14 tháng 12 2018 lúc 12:35

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Chất nào sau đây là đipeptit?

A. H2N-CH2-CONH-CH2-C(CH3)2-COOH.

B. H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-CONH-CH2-CH2-COOH.      

D. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH.

A. H2N-CH2-CONH-CH2-C(CH3)2-COOH.


 

B. H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH.


 

C. H2N-CH2-CONH-CH2-CH2-COOH.      


 

D. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau:

(1) H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH

(2) H2N-CH2CO-NH-CH2-CH2-COOH

(3) H2N-CH(CH3)CO-NH-CH(CH3)-COOH

(4) H2N-(CH2)4-CH(NH2)COOH

(5) NH2-CO-NH2   

(6) CH3-NH-CO-CH3

(7) HOOC-CH2-NH-CO-CH2-NH-CO-CH(CH3)-NH2

Trong các chất trên, số peptit là:

A. 1. 

B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau:    

(1)       H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH

(2)       H2N-CH2CO-NH-CH2-CH2-COOH

(3)       H2N-CH(CH3)CO-NH-CH(CH3)-COOH

(4)       H2N-(CH2)4-CH(NH2)COOH

(5)       NH2-CO-NH2

(6)       CH3-NH-CO-CH3

(7)       HOOC-CH2-NH-CO-CH2-NH-CO-CH(CH3)-NH2

Trong các chất trên, số peptit là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

A. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.     

B. H2N-CH2-CH2-CO-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH. 

D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.

 

A. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.     


 

B. H2N-CH2-CH2-CO-CH2-COOH.


 

C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH. 


 

D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất, cặp chất sau:

(1) C H 3 – C H ( N H 2 ) – C O O H .

(2) H O – C H 2 – C O O H .

(3) C H 2 O   v à   C 6 H 5 O H .

(4) H O – C H 2 – C H 2 – O H   v à   p – C 6 H 4 ( C O O H ) 2 .

(5) H 2 N – [ C H 2 ] 6 – N H 2   v à   H O O C – [ C H 2 ] 4 – C O O H .

(6) C H 2 = C H – C H = C H 2   v à   C 6 H 5 C H = C H 2 .

Số trường hợp có khả năng trùng ngưng tạo ra polime là: 

A. 2     

B. 3 

C. 4     

D. 5 

Nguyễn Hoàng Nam

Alanin là một  α   a m i n o   -   a x i t có phân tử khối bằng 89. Công thức của alanin là

A. H2N-CH2-COOH.                        

B. H2N-CH2-CH2-COOH.

C. H2N-CH(CH3)-COOH.                

D. CH2=CHCOONH4.

A. H2N-CH2-COOH.                        


 

B. H2N-CH2-CH2-COOH.


 

C. H2N-CH(CH3)-COOH.                


 

D. CH2=CHCOONH4.

Nguyễn Hoàng Nam

 Cho các amino axit sau:

         H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH

 

Có tối đa bao nhiêu tetrapeptit được tạo ra từ các amino axit trên ?

A. 9. 

B. 16. 

C. 24. 

D. 81. 

Nguyễn Hoàng Nam

Cho từng chất H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3-COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

A. 3

B. 6

C. 4

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau:

(I) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH

(II) H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(III) H2N-CH(CH3)- CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH.

Chất nào là tripeptit?

A. I.

B. II.

C. I, II.

D. III.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các chất sau

(I) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH

(II) H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(III) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH .

 

Chất nào là tripeptit? 

A.

B. II 

C. I,II 

D. III 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN